Uair Chinniúnach don Chonradh

BEALACH amháin nó bealach elle, beidh ré úr ag tosú an deireadh seachtaine seo ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i Luimneach.

Tacaíocht Mhic Cárthaigh d'Ó hAdhmaill.

Tá sé ráite ag iar-Uachtarán Chonradh na Gaeilge, an tabhcóide Dáithí Mac Cárthaigh a bhí mar uachtarán idir 2005 agus 2008, go mbeidh sé féin ag tabhairt tacaíochta do Seán Ó hAdhmaill atá ag tabhairt dúshlán an uachtarán reatha, an Ciarraíoch Pádraigh Mac Fhearghusa.
Chuir an teachtaireacht seo borradh faoi fheachtas Uí Adhmaill sa tseachtain dheireanach roimh an toghchán.
Beidh díospóireacht maidin amárach idir an dá iarrathóir agus leanfaidh an bhallód rúnda ar 12.45. Fógrófar an toradh roimh deireadh an tráthnóna.
"Táim an-sásta leis an tacaíocht seo ó iarUachtarán a bhí bainteach le ceann de na feachtais is mó a d'eagraigh na Gaeil riamh. Tugadh stádas nua oifigiúil oibre don Ghaeilge san Eoraip mar gheall uirthi seo ach anois is gá an stádas sin a threisiú anseo in Éirinn. Déanfar seo, ní hamháin sna cúirteanna nó sna tithe parlaiminte, ach i measc an phobail," arsa Ó hAdhmaill ar a bhlag feachtasíochta.
Ní raibh aon ráiteas ar an ábhar seo tágtha ó Phádraigh Mac Fhearghusa agus Gaelscéal ag dul i gcló.

Cibé duine a mbeidh an bua aige sa toghchán Uachtaránachta, Pádraig Mac Fhearghusa nó Sein Ó hAdhmaill, is cinniúnach an bheidh an toradh, ní amháin don Chonradh ach do ghluaiseachtaí na Gaeilge ar fad. Feachtas teasaí go leor a bhí ann go dtí seo. Bhí díomá ar chuid mhór Gaeilgeoirí agus iad ag éisteacht leis an diospóireacht idir an bheirt ai Raidió na Gaeltachta de bhrí go raibh sé "rópheaisanta." Tá sé ráite go poiblí ag Pádraig Mac Fhearghusa go bhfuil Ó hAdhmaill "ró-óg go fóill. Tá 27 blian aige. Níl aon amhras ann ná go mbeidh Mac Fheaighusa ag cur béime ar a thaithí is a bhfuil bainte amach aige, agus beidh Ó hAdhmaill ag iarraidh a chur in iúl go bhfuil neart taithí aige féin agus gur buntáiste í an óige.

Niorbh fhéidir rogha níos soiléire a bheith ann. Tá rogha idir leanúnachas agus radacachas, idir fear cathrach agus fear tuaithe, idir fear a bhfuil taithí na mblianta fada aige agus fear óg nach bhfuil an méid taithí céanna aige ach a léirigh fuinneamh agus díograis ar leith le linn an fheachtais seo, go háirithe ó thaobh an úsáid éifeachtach a bhain sé as an teicneolaiocht úr, rud

Má chailleann Seán Ó hAdhmaill, beidh le feiceáil an mbeidh sé féin is a lucbt tacaíochta, an "bheocht tir sa Chonradh le tamail de bhlianta anuas" sásta fanacht bliain elle faoi uachtaránacht Phádraig Mhic Fheaighusa agus ní fios an mbeidh seanfhondúiri an Chonaitha sásta le ré úr mae atá beartaithe ag Seán Ó hAdhmaill.

Beidh le feiceáil an mbeidh ceachtar den dá iarrthóir ábalta lucht tacaíochta an duine eile a thabhairt leis tar éis toradh an toghcháin, sin dúshán a bhionn ag an té a bhaineann toghchán uachtaránachta i gcónai.

Meitheal Oibre ar bun chun 'cuíchóiriú' Fhoras na Gaeilge a phlé
Tá go leor dúshláin roimh na heagraíochtaí Gaeilge ar fad san am i láthair sa ghéarchéim eacnamaíochta, an Conradh féin san áireamh.

Ach, as na heagraiochtaí bunmhaoinithe go léir ar chuir Gaelscéal ceistneoir chucu le fiosrú cad a dhéanann na heagraiochtai seo go léir agus cad iad na difriochtaí eatarthu, ar mhaithe leis an eolas sin a chuir roimh phobal na Gaeilge, nior fhreagair ach dhá cheann, cé go bhfuair muid leithscéal ó dhá eagraiocht elle.

Tuigtear do Gaelscéal do bhfuil Meitheal Oibre ar bun chun 'cuíchóiriú' Fhoras na Gaeilge a phlé. Dúirt eagraiocht amháin linn go bhfuil an Meitheal seo 'ag feidhniiú thar ceann na neagraíochtaí bunmhaoinithe faoi cheist thodhchai mhaoiniú srl. na hearnála. Mar sin, ni bheimid ag soláthar eolais don phobal fad is atá an próiseas seo idir lámha! Cibé duine a bheas mar uachtarán ar an Chonradh, is é cúrsaí maoinithe an chloch is mó a bheas ar a phaidrin aige.

(Ciarán Dunbar; Gaelscéal 16 Aibrean 2010)

Foilsíodh é seo i nGaelscéal 9 Aibreán 2010

Ar Ardán na seachtaine seo, tá Pádraig Mac Fhearghusa agus Seán Ó hAdhmaill, an bheirt iarrthóirf atá. ag seasamh d'uachtaráriacht Chonradh na Gaeilge. Beidh Ardfheis Chonradh na Gaeilge ar siúl in Ostán Strand, Luimneach, 16-18 Aibreán 2010.

Seán Ó hAdhmaill
TÓGADH le Gaeilge mé i mBéal Feirste ach tá cónaí orm leis na blianta i mBaile Átha Cliath. Táim pósta le Tara agus tá mac óg agam. Chaith mé 2 bhliain mar Oifigeach Forbartha le GAELSCOILEANNA TEO. agus táim fostaithe le bliain anuas le Forbairt Nalonrai Teo arís mar Oifigeach Forbaitha. Is mai bhall de chraobh Na Gaeil Óga~le Chonradh na Gaeilge atá mé ag seasarnh don Uachtaránacht i mbliana.
Is é mana an fheachtais s'agamsa ná, "Ag brú nios faide ar aghaidh don Chonradh". Is aithris é ar thagairt de chuid Dhubhghlas de hlde i 1910, céad Uachtarán an Chonartha. Le linn tréimhse sin bhi Conradh na Gaeilge i lár an Aonaigh. Ba mhian liomsa, mar bhall mé féin agus le tacaíocht na mball, eiseamláir de hÍde a leanúint.
Admhaim seo le baill reatha an Chonartha agus pobal na hEireann, as a dtiocfaidh baill nua an Chonartha, is libhse, na baill, priomheagraiocht dheonach phobal na Gaeilge. Is libhse Conradh na Gaeilge. Is libhse Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge chomh maith! Nil ionam féin ach felthicil do mhianta na mball. Táim tar éis an tir a thaisteal le trí bliana anuas ag buaileadh le conraitheoirí, le coisti bunaithe Gaelscoile, le múinteoirí, le daltaí scoile, le mic léinn agus le daoine nach lad le mo chuid oibre ag cur chun cinn na Gaeilge.
Nil mé crlochnaithe ag éisteacht ná baol air. Ba mhaith liom bhur dtuairimí, tuairimí na mball ar conas is féidir leis an Chonradh dul i bhfeidhm ai phobal na hÉireann. Conas a dhéanfaidh muid an Conradh níos ábhartha don ghnáthdhuine agus conas a mhéadeoidh muid líon na ndaoine a roghnaionn an Ghaeilge mar ghnáththeanga chumarsáide?
Is ó lion, fairsingeacht agus gníomhaiocht dheonach na mball a shaothraíonn sé.
Tá sáiobair déanta le blianta beaga anuas ag an gConradh ach go háirithe leis an fheachtas STADAS, le forbairt líonra na gciorcal comhrá sa tir tríd an fheachtas Is Leor Beirt, le bunú agus buanú Raidió Ri Rá, le bunú RITH 2010, agus leis an fheachtas GLAC LEIS.
Aithnionn muid go léir go bhfuil an saol athraithe le blianta beaga anuas agus go bhfull dúshláin nua romhainn go léir, nil aon difir le Conradh na Gaeilge.
Ceann de na dúshláin nua atá romhainn mar eagralocht ná fiacha móra tar éis athchóiriú an Cheann Árais, ar Shráid Fheaichair le déanai. In ainneoin fhlaithiúlacht na mball a bhailigh [euro]13,000 go dti seo (agus molaim go mór lad as seo) tá bóthar fada romhainn chun an [euro]250,000 iomlán d'fhiacha a ghlanadh. Nuair a thógtar seo i gcomhthéacs na héiginnteachta atá ann mar gheall ar chuíchóirlú na hearnála Gaeilge feictear go bhfuil dúshláin mhóra roimh an Chonradh i dtaobh neamhspleáchas na heagraiochta agus dár oibre na heagraíocta a chur i gcrich.
Ach ni hé seo an t-am le haghaidh na buairte nó na heagla. Is é seo an t-am le haghaidh fise, dóchais agus stuamachta.
Tógfaidh muid air seo le bhur dtacaíocht, bail reatha agus bail nua Chonradh na Gaeilge. Tá stair bhródúil ag an gConradh ach measaim go bhfuil todhchaí chomh bródúil chéanna nó nios bródúla fós roimhe.
Cabhraigh liom cabhrú libh brú nios falde ar aghaidh don Chonradh!
Pádraig Mac Fhearghusa
TÁ tacaíocht bhaill Chonradh na Gaeilge á lorg agam ar bhonn a bhfuil déanta agam, agus a bhfuil fós le déanamh. Sheas mé don uachtaiánacht ar an 27 Meán Fómhair 2008, toisc go rabhas in aghaidh Ceann-Áras Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Ciath 2, a dhiol. Sealúchas de chuid na heagraíochta i gcoitinne is ea an CeannAras. Tá an tAras sin nios tábhachtai ná riamh dár neamhspleáchas mar eagraiocht náisiúnta feachtasaiochta ar son na Gaeilge, toisc An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a bheith romhainn.
D'éirigh leis an gConradh Uimhir 6 a athchóiriú agus a dheisiú ó shin, le cúnamh ón Roinn Gnóthai Pobail agus Gaeltachta, mai aon le morgáiste 15 bliana dár gcuid féin. Táim buioch as na sintiúis fhiala a sheol craobhacha éagsúla isteach le haghaidh na hoibre seo, tai éis mo chuid tathanta orthu ag an Ardfheis anuraidh, chomh maith.
D'aisghairm an Roinn Qideachais Ciorclán 44/2007 le deireanas. Ceadaíonn sin an luath-thumoideachas iomlán sa Ghaeilge arís i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta an stáit ó dheas.
Táim mórálach as an mbaint a bhí agam leis an mbua suntasach sin. Is gá anois an gnó seo a thabhairt chun criche ina iomláine, toisc baol ionramhála na Roinne, a bhfuil fonn orthu aguisin a chur leis an aisghainn a chealódh an dul chun cinn.
Ni thugaim geallúinti nach féidir a chomhlíonadh, agus ní thairaingeoidh mé fiacha nach a ghlanadh ar an eagraíocht. Mar a tharlaíonn, feidhmím mar chathaoirleach ar Chraobh a bhailigh na mílte euro don Chonradh. Obair ata ag teastáil. Ón mbonn aníos, agus go háitiúil, is gá an eagraiocht a fhás.
Múinin as comhghuailliocht dheonach leathan láidir náisiúnta ar son na Gaeilge atá uainn ar fad. Ni chothódh geallúinti uaillmianacha gan dealramh muinín as Conradh na Gaeilge.
Brú-eagraiocht is ea an Conradh go príomha, a chaitheann feidhmiú ar réimse leathan ceisteanna. Is brú eagraiocht sinn atá préamhaithe go háitiúil, seachas cuid d'earnáil stát-tacaithe nó stát-chothaithe na Gaeilge. Lenár dtionchar a neartú, cothóidh mé dea-chaidreamh ar son phobal na Gaeilge le lucht cumhachta agus lenái bpolaiteoirí ach go háirithe.
Beidh an dea-chaidreamh sin ag teastail go leanúnach chun spriocanna éagsúla, atá ag teacht leis an Dréacht Straitéis 20 Bliain a bhiaint amach.
De réir na Dréacht-Straitéise céanna, i dtrian de sheomraí ranga ár mbunscoileanna, tá an Ghaeilge á múineadh tri Bhéarla. Is failli scaniúil oideachais é seo a bhfuil an Roinn Oideachais féin freagiach as é a chur ina cheart gan mhoill.
Ár ngnó mar eagraíocht an brú chuige seo a eagrú, agus cabhrú le tuiismitheoirí a gceart a chinntiú dá bpáistI. I measc na spriocanna gur gá diriú orthu mar ábhar práinne, dá réir, áirim iad seo: cúrsa comhtháite Gaeilge bunaithe ai an gcúrsa do scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna, Séideán Si, le haghaidh na scoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc.
Is gá, chomh maith, seirbhisí tacaíochta do mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán teagaisc, d'fhonn múineadh na Gaeilge labhartha a fheabhsú.
(Tuairimí; Ardán; © Gaelscéal 9 Aibreán 2010)

An talt seo i nGaelscéal féin!

(Tuairimí; Ardán; © Gaelscéal 9 Aibreán 2010)
P Mac Fhearghusa

S Ó hAdhmaill


Litir chuig an Eagthóir
Ciorcalán 44/07

A Eagarthóra, a chara,

Táim ag scríobh chugat i dtaobh an t-alt a bhí i nGaelscéal faoi uachtaránacht an Chonartha ag Treasa Bhreathnach (26/3/2010). Ba mhait liom soiléireacht a thabhairt ar an méid a bhí scríofa ann i dtaobh tarraingt siar ciorcalán 44/07. Bhí feachtas tumoideachais leanúnach curtha ar bun ag go leor eagrais ghaelacha, Conradh na gaeilge san áireamh i 2007 ach is Gaelscoil Nás na Ríogh, Gaelscoil Mhic Easmainn, agus Foras Patrúnachta na Scoileanna Lán Ghaelacha a thóg an cás cúirte a bhí mar chúis leis an tarraingt siar de chiorcalán 44/07.

Tá sé fior gur ghlac Pádraigh Mac Fhearghusa gach deis san iris Feasta agus ag ócáidí poiblí ceist an Tumoideachas a chúr chun chínn agus táim fíor bhuíochdó as uach an méad san a dhéanamh.

Ar an gcaoi chéanna táim an-bhuíoch do Sheán Ó hAdhmaill as ucht an tacaíocht a léirigh sé mar oifigeach forbartha le Gaelscoileanna agus le FNT don bfheachtas tumoideachas freisin, ghlac sé gach deis chun an tumoideachas a chuir chun cinn ag cruinnithe poiblí, Facebook agus Twitter.

Is mise le meas,
Anita Nic Amhlaoibh,
Gaelscoil Nás na Ríogh
Gaelscéal - 9 Aibreán 2010)