Anailís ar Thorthaí Dhaonáirimh 2006
maidir le Labhairt na Gaeilge.

Tús mí Dheire Fómhair d'fhoilsigh an Príomh Oifig Staidreamh (CSO) "Imleabhar 9- An Ghaeilge". San imleabhar seo cuirtear i láthair torthaí an Daonáirimh, a tógadh in Aibreán na bliana 2006, maidir le staid na Gaeilge i measc an phobail: tugtar figiúirí maidir le líon na ndaoine ag maíomh Gaeilge a bheith acu agus minicíocht a labhartha. Ar an gcéad amharc tá an cuma ar an scéal go bhfuil an Ghaeilge ag dul ó neart go neart le ardú suntasach sa líon daoine atá ábalta Gaeilge a labhairt. Ach céard faoin líon daoine a úsáideann an Ghaeilge go laethúil?. Is léachtóir le Matamaitic é Donncha Ó hÉallaithe in Institiúd Teicneolaíochta Gaillimh agus Maigheo. D'iarr Foinse air a shúil a chaitheamh ar torthaí an Daonáirimh maidir le usáid na Gaeilge ar fud na tíre.

 

Chuir 1,656,780 duine sna 26 contae in iúl go bhfuil Gaeilge acu, sa Daonáireamh a tógadh in Aibreán 2006. Ardú suntasach é sin ón 1,430,205 cainteoirí Ghaeilge a tuairiscíodh a bheith ann sa bhliain 1996. Le linn an tréimhse 10 mbliana céanna tháinig ardú 16.6% i ndaonra na tíre agus ba eachtrannaigh cuid suntasach dena daoine nua. Mar sin féin ní raibh ach titim an bheag sa céatadán den daonra [i] a bhí ag maíomh Gaeilge a bheith acu: ó 41.1% i 1996 go 40.8%.

 

Tábla 1: Líon na Cainteoirí Gaeilge, do réir na nDaonáireamh a tógadh, ó bunaíodh an Stát.

An Bhliain

Líon na gCainteoirí Gaeilge

Daonra

(3 bhl. +)

% Daoine le Gaeilge

1926

540,802

2,802,452

19.3

1936

666.601

2,806,925

23.7

1946

588,725

2,771,657

21.2

1961

716,420

2,635,818

27.2

1971

789,429

2,787,448

28.3

1981

1, 018,413

3,226,467

31.6

1986

1, 042,701

3,353,632

31.1

1991

1,095,830

3,367,006

32.5

1996

1,430,205

3,479,648

41.1

2002

1,570,894

3,750,995

41.9

2006

1,656,790

4,057,646

40.8

Foinse : Figiúirí óna Daonáirimh éágsúla atá foilsithe ag an CSO.

 

Nóta : Glactar leis agus na céatadán á ríomh nach cainteoirí Gaeilge iad siúd nár thug freagra ar an gceist teanga agus a liostáiltear faoi 'Gan a bheith Ráite'.

 

Cuimhnítear nach raibh sa bhliain 1926 ach 540,802 sa 26 Contae a raibh Gaeilge acu. Tá trí oiread níos mó daoine le Gaeilge sa Stát anois, seachas mar a bhí nuair a bunaíodh é. Duine as cúigear a bhí ina gcainteoirí Gaeilge a i 1926 i gcomparáid le beirt as gach cúigear i 2006..

 

Ach cé mhéad de na cainteoirí Ghaeilge a bhaineann úsáid aisti? An bhfuil níos mó Gaeilge á labhairt anois ná mar a bhí i 1926?

 

Níl aon eolas againn ón Daonáireamh a tógadh i 1926 faoi cé chomh minic is a bhí an Ghaeilge á labhairt ag na daoine a raibh sí acu. Tá a fhios againn go raibh cónaí ar thart ar 150,000 cainteoirí Ghaeilge i gceantracha Fíorghaeltachta i 1926. Chuile sheans gur cainteoirí gníomhacha laethúla a bhí ina mhór fhormhór.

 

Is sa bhliain 1996 a tosaíodh ar cheist a chur sa Daonáireamh faoi chomh minic is a bhí an Ghaeilge á labhairt ag na daoine a dúirt go raibh Gaeilge acu agus leanadh leis an gceist céanna sa bhliain 2002. Ach mar go raibh formhór na ndaltaí scoile in ann a rá go fírinneach go raibh Gaeilge á úsáid chuile lá ar scoil, cuireadh na figiúirí dona cainteoirí laethúla as riocht sa dá Daonáireamh sin. Tuairiscíodh i 2002 go raibh 9% de dhaonra na tíre ina gcainteoirí laethúla Gaeilge ach ní raibh ach 2.6% de na aoisghrúpaí iar scoile (20 bhliain d'aois nó níos mó) ag maíomh gur úsáid siad an Ghaeilge go laethúil.

 

Aithníodh an fhadhb agus athraíodh an cheist faoi úsáid na Gaeilge don Daonáireamh a tógadh i 2006. Lena fháil amach cé mhéad den cainteoirí Gaeilge a úsáideann í taobh amuigh den córas oideachais, don chéad uair bhí idirdhealú á dhéanamh idir na cainteoirí Ghaeilge a labhrann Gaeilge taobh istigh den córas oideachais amháin agus iad san a labhrann í sa ghnáth shaol taobh amuigh den scoil. Bhí an cheist féin débhríoch agus níor cuireadh na torthaí ar fáil i mbealach a bhí sothuigthe ach an oiread agus baineadh míthuiscintí as na figiúirí nuair a foilsíodh iad i dtosach sa réamhthuarascáil níos túisce i mbliana.[ii]

 

Is Beag Gaeilge a Labhartar Taobh amuigh den Scoil:

 

Nuair a dhéantar briseadh síos, mar atá déanta i dTábla 2, ar an eolas a thugtar faoi chomh minic is a úsáidtear an teanga, feictear gur taobh istigh den córas oideachais amháin atá 27% dena cainteoirí á úsáid, go bhfuil 25% eile acu nach labhrann ar cor ar bith í agus go bhfuil 35% a labhrann í ach go hannamh. Ní fhágann sin ach 13% de na cainteoirí Ghaeilge á úsáid ar bhonn rialta taobh amuigh den córas oideachais.

 

Níl ach 1.78% den daonra os cionn 3 bhliain d'aois ag úsáid Ghaeilge go laethúil taobh amuigh den scoil agus 2.53% eile á úsáid go seachtainiúil. Sé sin an tomhais atá le fáil ón Daonáireamh faoi staid na Gaeilge mar ghnáth theanga cumarsáide i measc an phobail sa bhliain 2006.

 

Tábla 2: Cé chomh minic is a úsáideann cainteoirí Gaeilge sa Stát an teanga, taobh amuigh den córas oideachais

 

Cainteoirí Gaeilge

Cainteoirí Laethúla

Cainteoirí

Seachtainiúla

A Labhairt go hAnnamh

Gan á Labhairt Riamh

Líon

1,656,790

72,148

102,861

586,097

415,479

% de Chainteoirí Gaeilge

100%

4.35%

6.21%

35.38%

25.07%

% den Daonra

40.8%

1.78%

2.53%

14.44%

81.25%

Nóta: Glactar leis nach cainteoirí Ghaeilge iad siúd nach dtugann freagra ar an gceist teanga.

Ní chuireann an CSO na daoine sin san áireamh agus céatadán cainteoirí á ríomh. Sin an cúis go mbíonn na céatadán cainteoirí beagáinín níos ísle san anailís seo, ná mar a thuairiscíonn an CSO.

 

Mar gur athraíodh an cheist ní féidir comparáid a dhéanamh idir na figiúirí seo agus toradh an Daonáireamh a tógadh i 2002. An uair sin tuairiscíodh go raibh 9.1% den daonra á úsáid go laethúil agus 4.1% á úsáid go seachtainiúil. Sa bhliain 2006 má chuirtear san áireamh na daoine a úsáideann í sa gcóras oideachais go laethúil amháin, chomh maith leis na daoine a úsáideann í go laethúil taobh amuigh den córas oideachais faightear céatadán de 12.5% - méadú suntasach. Ach ní bheadh sé ceart an dá fhigiúr a chur i gcomparáid mar is léir go raibh go leor daoine á úsáid taobh istigh den córas oideachais amháin go laethúil, nár rith sé leo i 2002 go mba cheart iad féin a áireamh mar chainteoirí laethúla.

 

An Chontae is mó ina labhartar Gaeilge taobh amuigh den Scoil:

 

Taobh amuigh de na contaetha Gaeltachta, sé Cill Dara an contae fearr ó thaobh úsáid na Gaeilge taobh amuigh den córas scoile. I gCill Dara tá Gaeilge á úsáid go laethúil taobh amuigh den córas oideachais ag 1.81% de na daoine: níos airde ná Contae ChorcaíContae na Mí, dhá chontae ina bhfuil ceantair Gaeltachta. Go deimhin taispeánann an anailís atá á thuairisciú i dTábla 3 gurb é Cill Dara an t-aon chontae gan ceantar Ghaeltachta, ina bhfuil an céatadán de chainteoirí laethúla taobh amuigh den córas oideachais níos airde ná an céatadán don Stát, atá ag 1.78%.

 

Ar an dtaobh eile den scála tá Uíbh Fháilí (0.77%) ar an gcontae is ísle ó thaobh úsáid na Gaeilge ar bhonn laethúil taobh amuigh den córas oideachais agus níl Ros Comáin ( 0.80%) i bhfad chun chinn air. I gcás na gcathracha tá Cathair na Gaillimhe (3.31%) go hard ar an liosta, ní nach ionadh ach tá Cathair Phort Láirge (0.81%) ar an gcathair is laige.

 

Contae na Gaillimhe an t-aon chontae ina bhfuil Gaeilge ag os cionn leath den daonra. Ní iontas ar bith é sin mar is ann atá an Ghaeltacht is mó sa tír. Cúis iontais é nach bhfuil ach 39% de dhaonra Dhún na nGall ag maíomh go bhfuil Gaeilge acu, cé gur ann atá an dara Ghaeltacht is mó sa tír. Ach tá Dún na nGall ar an dara chontae is airde ó thaobh céatadán an daonra a deireann go labhrann siad Gaeilge go laethúil, taobh amuigh den córas oideachais. Sé Cathair Bhleá Cliath an ceantar is lú ina bhfuil cainteoirí Ghaeilge le fáil ag 32.4% i gcomparáid le 40.8% sa Stát. Ach in ainneoin sin tá sé i lár an tábla ar 1.32%, ó thaobh úsáid na Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

 

Tábla 3: Contaetha in ord do réir an % cainteoirí laethúla Gaeilge sa Daonra.

Ceantar

Daonra Iomlán

3 bhl. agus os a chionn

Líon atá ábalta Gaeilge a labhairt

% atá ábalta Gaeilge a labhairt

Líon a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

% a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

Contae na Gaillimhe

152,014

76,971

50.6

11,509

7.57

Dún na nGall

140,559

54,813

39.0

8,679

6.17

Cathar na Gaillimhe

69,786

31,153

44.6

2,308

3.31

Ciarraí

134,584

61,685

45.8

4,185

3.11

Maigh Eo

118,833

55,010

46.3

2,705

2.28

Contae Phort Láirge

59,444

27,502

46.3

1,164

1.96

Cill Dara

176,747

73,373

41.5

3,198

1.81

Contae Chorcaí

345,045

161,868

46.9

5,431

1.57

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin

187,173

79,251

42.3

2,843

1.52

An Mhí

154,252

60,685

39.3

2,255

1.46

Cathar Chorcaí

116,001

48,082

41.4

1,677

1.45

Baile Atha Cliath Theas

235,109

85,856

36.5

3,204

1.36

An Clár

106,043

50,287

47.4

1,427

1.35

Cathar Bhaile Atha Cliath

490,133

158,762

32.4

6,459

1.32

Muineachán

53,664

20,828

38.8

638

1.19

Ceatharlach

48,067

18,547

38.6

542

1.13

Cill Mhantáin

120,358

44,734

37.2

1,353

1.12

Cill Chainnigh

83,786

35,669

42.6

918

1.10

Cathar Luimnigh

50,609

19,711

38.9

537

1.06

Fine Gall

227,012

86,800

38.2

2,335

1.03

Tiobraid Arann Thuaidh

63,215

29,750

47.1

616

0.97

Contae Luimnigh

126,080

60,320

47.8

1,217

0.97

105,988

37,933

35.8

1,014

0.96

Sligeach

58,561

25,127

42.9

554

0.95

An Iarmhí

75,750

30,636

40.4

695

0.92

Loch Garman

125,722

46,149

36.7

1,138

0.91

Liatroim

27,766

11,758

42.3

239

0.86

An Longfort

32,881

13,158

40.0

281

0.85

Laois

63,758

26,311

41.3

539

0.85

Tiobraid Arann Theas

79,712

33,769

42.4

667

0.84

Cathar Phort Láirge

43,835

17,031

38.9

357

0.81

An Cabhán

61,144

22,636

37.0

495

0.81

Ros Comáin

56,400

24,934

44.2

451

0.80

Uíbh Fhailí

67,615

25,691

38.0

518

0.77

An Stát

4,057,646

1,656,790

40.8

72,148

1.78

Foinse: Tá an tábla seo curtha le chéile ag Donncha Ó hEallaithe (GMIT) ag úsáid figiúirí atá foilsithe ag an CSO sna táblaí 4A, 32A agus 33A in Imleabhar 9, Daonáireamh 2006.

 

Na Bailte is Gaelaí:

Chomh maith leis na cathracha agus na contaetha éagsúla, tugtar briseadh síos in Imleabhar 9 ón Daonáireamh 2006 faoi úsáid na Gaeilge sna bailte le daonra os cionn 1,500 duine iontu. I measc na mbailte a liostáiltear níl ach baile amháin, An Daingean, atá lonnaithe taobh istigh de na limistéir le aitheantas Ghaeltachta. In ainneoin an cogadh teanga atá ar bun ann le tamall beag anuas, sé an Daingean (15.9%) an baile atá ar bharr an liosta maidir le úsáid na Gaeilge go laethúil taobh amuigh den scoil, i bhfad chun tosaigh ar an gcéad baile eile Má Nuad (3.26% ).

 

Deineadh anailís ar na bailte go léir don tuairisc ach ceal spáis ní thugtar anseo, i dTábla 4 ach na bailte le daonra os cionn 10,000. Tá sé suntasach an méad bailte I gCo Chill Dara atá ar bharr an tábla: chomh maith le Maigh Nuad sa gcéad áit tá Léim an Bhradáin (2.28%) agus Cill Droichid (1.96%) sa 3ú agus sa 4ú áit. Leitir Ceanainn (3.05%) atá sa tarna áit agus Caisleán an Bharraigh (1.89%) i Maigheo an t-aon bhaile mór eile atá níos airde ná an céatadán don Stát (1.78%).

 

 

Tábla 4: Na Bailte Móra (daonra os cionn 10,000 duine) in ord do réir céatadán na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa daonra taobh amuigh den córas scoile.

Baile

Daonra Iomlán

3 bhl. agus os a chionn

Líon atá ábalta Gaeilge a labhairt

% atá ábalta Gaeilge a labhairt

Líon a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

% a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

Maigh Nuad

10,322

5,154

49.9

336

3.26

Leitir Ceanainn

16,614

6,539

39.4

506

3.05

Léim an Bhradáin

14,056

6,567

46.7

321

2.28

Cill Droichid

16,306

7,309

44.8

319

1.96

Caisleán an Bharraigh

11,308

5,248

46.4

214

1.89

Trá Lí

21,746

8,991

41.3

385

1.77

An Nás

19,046

7,530

39.5

319

1.67

Droichead Nua

17,558

6,711

38.2

279

1.59

Mala

9,756

4,122

42.3

149

1.53

Cill Mhantáin

9,532

3,682

38.6

141

1.48

Cill Chainnigh

21,264

8,499

40.0

307

1.44

Ceatharlach

19,702

7,707

39.1

270

1.37

Inis

23,048

10,594

46.0

310

1.35

Mainistir na Corann

9,494

3,766

39.7

127

1.34

Bré

30,592

10,915

35.7

403

1.32

Carraig Uí Leighin

12,063

5,588

46.3

154

1.28

Cill Airne

14,086

4,892

34.7

177

1.26

An Uaimh

23,289

8,337

35.8

278

1.19

Sord

32,234

11,766

36.5

369

1.14

Cluain Meala

16,276

6,920

42.5

173

1.06

Tulach Mhór

12,354

4,479

36.3

129

1.04

Dún Dealgan

33,527

11,958

35.7

347

1.03

Baile Atha Luain

16,747

6,217

37.1

173

1.03

Loch Garman

17,401

5,817

33.4

176

1.01

An Cóbh

10,687

4,082

38.2

108

1.01

Sligeach

18,746

7,079

37.8

186

0.99

Na Clocha Liatha

13,912

5,759

41.4

138

0.99

An Muileann gCearr

17,421

6,710

38.5

171

0.98

Mullach Ide

14,313

6,661

46.5

135

0.94

Port Laoise

13,813

5,224

37.8

127

0.92

An tInbhear Mór

11,142

3,902

35.0

99

0.89

Droichead Atha

33,192

10,607

32.0

293

0.88

Baile Brigín

14,446

4,971

34.4

118

0.82

Béal an Atha

9,912

3,969

40.0

78

0.79

An Stát

4,057,646

1,656,790

40.8

72,148

1.78

Foinse: Tá an tábla seo curtha le chéile ag Donncha Ó hEallaithe (GMIT) bunaithe ar na figiúirí atá foilsithe ag an CSO sna táblaí 5A, agus 34A ó Imleabhar 9, Daonáireamh 2006 agus óna SAPs, atá foilsithe ar shuíomh idirlíon an CSO.

 

 

Tuairiscíodh 11 baile eile nach bhfuil sa tábla thuas, ina bhfuil céatadán na gcainteoirí laethúla taobh amuigh den córas oideachais níos airde ná an meán náisiúnta agus liostáiltear iad i dTábla 5 thíos. Tá sé suntasach go bhfuil Gaelscoilíocht ar fáil i mórán chuile ceann de na bailte seo. Ní nach ionadh tá An Daingean i gCorcha Dhuibhne ar bharr an liosta.

Tábla 5: Bailte le daonra idir 1.5K agus 10K duine ina bhfuil % na gcainteoirí laethúla Gaeilge, taobh amuigh den scoil, níos airde ná an % don Stáit (1.78%).

Baile

Daonra Iomlán

3 bhl. agus os a chionn

Líon atá ábalta Gaeilge a labhairt

% atá ábalta Gaeilge a labhairt

Líon a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

% a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

An Daingean

1,873

1,075

57.4

298

15.91

Cill Choca

3860

1723

44.6

108

2.80

Prosperous

1802

749

41.6

46

2.55

Atha Buí

2087

791

37.9

49

2.35

Cill Chomhghaill

3096

1197

38.7

66

2.13

Clár Chlainne Muiris

2497

1148

46.0

53

2.12

An Caisleán Nua

4890

2094

42.8

100

2.04

Dún Seachlainn

3232

1563

48.4

66

2.04

Orán Mór

3310

1467

44.3

65

1.96

Muineachán

6458

2213

34.3

122

1.89

Beanntraí

3190

1378

43.2

60

1.88

Dún Garbháin

7992

3528

44.1

147

1.84

Foinse: Tá an tábla seo curtha le chéile ag Donncha Ó hEallaithe (GMIT) ag úsáid na figiúirí atá foilsithe ag an CSO sna táblaí 5A, agus 34A ó Imleabhar 9, Daonáireamh 2006 agus óna SAPs, atá foilsithe ar suíomh idirlíon an CSO.

 

 

Aoisghrúpaí Éagsúla:

Is léir ó Tábla 6 thíos go bhfuil tionchar mór ag an scoil ar an líon daoine a úsáideann an Ghaeilge, taobh amuigh den córas oideachais. Níl ach 1.47% de na páistí san aoisghrúpa 3-4 bliana d'aois ag labhairt Ghaeilge taobh amuigh den córas scoile. Seo é an figiúr a thugann léargas dúinn ar an líon teaghlaigh sa stát ina bhfuil an Ghaeilge á úsáid iontu, bíodh sé ina príomhtheanga nó ina tarna teanga sa teach.

 

Tá ardú i % na ngasúr a úsáideann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas scoile sna haoisghrúpaí bunscoilíochta, ach tá laghdú beag sna haoisghrúpaí iarbhunscoilíochta. Ar fágáil an córas scoilíochta, tá sé suntasach go dtarlaíonn titim tobann in úsáid na Gaeilge taobh amuigh den seomra scoile: titeann an % go 1.51% don aoisghrúpa 20-24 bliain d'aois agus go 1.42% don aoisghrúpa 25-34 bhliain d'aois.

 

Níos suntasaí fós, tá titim mór sa % atá ag maíomh sa Daonáireamh go bhfuil Gaeilge acu: Gaeilge ag 71% den aoisghrúpa idir 10 -14 bhl.; ag 64% den aoisghrúpa idir 15-19 bhl. agus ar fágáil na scoile dóibh san aoisghrúpa 20-24 bhl. d'aois níl Gaeilge ach ag 43.5%. An amhlaidh go mbíonn tuismitheoirí ag déanamh áibhéil faoi chumas Ghaeilge na ngasúr agus an fhoirm Daonáirimh á líonadh agus nuair a thagann daoine in aois é a líonadh iad féin, go mbíonn an freagra níos ionraice agus go mbíonn na figiúirí níos goire don marc. Tá i bhfad níos lú daoine ag ceapadh go bhfuil siad in ann Gaeilge a labhairt agus iad i dtús na bhficeadaí, ná mar a thuairisc a dtuismitheoirí 5 nó 10 mbliain roimhe sin agus iad ar scoil.

 

 

Tábla 6: An Líon agus Céatadán atá in ann Gaeilge a Labhairt sna hAoisghrúpaí éagsúla agus Líon agus Céatadán a labhrann Gaeilge go laethúil.

Aoisghrúpa

Daonra Iomlán

3 bhl. agus os a chionn

Líon atá ábalta Gaeilge a labhairt

% atá ábalta Gaeilge a labhairt

Líon a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

% a labhrann Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachais

3-4 bliana

120,050

14,773

12.3

1,769

1.47

5-9 bliana

288,325

171,290

59.4

6,225

2.16

10-14 bliana

273,872

194,337

71.0

5,574

2.04

15-19 bliana

290,257

184,847

63.7

5,743

1.98

20-24 bliana

342,475

149,122

43.5

5,183

1.51

25-34 bliana

722439

264,516

36.6

10,275

1.42

35-44 bliana

623434

204,541

32.8

11,115

1.78

45-54 bliana

521,813

191,600

36.7

9,525

1.83

55-64 bliana

407,055

138,483

34.0

7,446

1.83

65 bliana +

467,926

143,281

30.6

9,293

1.99

Iomlán

4,057,646

1,656,790

40.8

72,148

1.78

Foinse: Tá an tábla seo curtha le chéile ag Donncha Ó hEallaithe (GMIT) ag úsáid an figiúirí atá foilsithe ag an CSO sna táblaí 6, 35 agus 36 ó Imleabhar 9, Daonáireamh 2006.

 

 

Má théitear siar cúpla daonáireamh is féidir an cohort céanna a leanacht trí roinnt aoisghrúpaí agus an t-athrú a fheiceáil. An dream a bhí san aoisghrúpa 20 - 24 i 2006 bhíodar idir 10-14 i 1996 agus bhí an cuid is mó acu san aoisghrúpa idir 15-19 i 2002.

 

Ón dTábla 7 thíos feictear go raibh 64.4% den aoisghrúpa idir 10-14 bhliain d'aois ina chainteoirí Ghaeilge sa bhliain 1996. 10 mbliain níos deireanaí i 2006 bhí an cohort céanna 10 mbliana níos sine ach do réir an daonáirimh ní raibh ach 43.5% acu ag maíomh go mba cainteoirí Gaeilge iad.

 

Ach is ábhar dóchais é go bhfuil an cuma ar an scéal go bhfuil níos mó daoine sna aoisghrúpaí scoile ag maíomh Gaeilge a bheith acu anois ná mar a bhíodh: 71% den aoisghrúpa 10-14 bhliain d'aois i 2006 i gcomparáid le 64% deich mbliain roimhe sin.

 

Tábla 7: An céatadán cainteoirí Gaeilge in aoisghrúpaí áirithe i 1996, 2002 agus 2006.

Daonáireamh

5-9 bhl. d'aois

10-14 bhl. d'aois

15-19 mbl. d'aois

20-24 bhl. d'aois

25-34 bhl. d'aois

1996

44.6

64.4

65.3

49.4

35.9

2002

49.6

67.2

65.4

50.4

38.5

2006

59.4

71.0

63.7

43.5

36.6

Foinse: Tá an tábla seo curtha le chéile ag Donncha Ó hEallaithe (GMIT) ag úsáid figiúirí atá foilsithe ag an CSO óna Daonáirimh a tógadh i 1996, 2002 agus 2006.

 

 

 

Abhar Dóchais:

Is ábhar dóchais é go bhfuil tuismitheoirí ag maíomh Gaeilge a bheith ag 12.3% den aoisghrúpa idir 3-4 bhl. d'aois, i gcomparáid le 9.4% sa mbliain 2002 agus le 8.1% i 1996. Is ardú suntasach é seo agus is léiriú é ar thionchar ó thrí rud: (i) an fás mór atá tagaithe le 10 mbliana anuas ar líon na naíonraí gaelacha ar fud na tíre, tá breis is 160 naíonra ag cur réamhoideachas tré Ghaeilge ar fáil taobh amuigh den Ghaeltacht; (ii) an éileamh mór ar bhunoideachas tré Ghaeilge sna Gaelscoileanna agus fonn dá réir ar thuismitheoirí roinnt Ghaeilge a labhairt le gasúir óga sula dtéann siad ar aghaidh ag Gaelscoil agus (iii) an tionchar dearfach atá ag TG4 ar úsáid na Gaeilge i measc páistí chomh maith de bharr an líon chlár do ghasúir trí Ghaeilge a chraoltar gach lá ar TG4, áis tacaíochta mbíodh ar fáil go laethúil roimh bunú TG4 i 1996.

 

Céard faoin nGaeltacht:

Níl fáil go fóill ar figiúirí iomlán Ghaeltachta ón Daonáireamh ach ar bhonn chontae. Tugtar torthaí do Ghaeltacht Contae na Gaillimhe mar shampla ach níl aon bhriseadh síos foilsithe go fóill a dhéanann An Spidéal a idirdhealú ó BhearnaRath Chairn ó Bhaile Ghib.

 

Mar sin féin is féidir roinnt eolais a bhaint as an méad atá foilsithe go dtí seo. An tseachtain seo chugainn breathnófar ar na figiúirí faoi labhairt na Gaeilge atá ar fáil dona ceantair Gaeltachtaí éagsúla do réir na gcontaetha. Amach anseo déanfar mionanailís ar na toghroinncheantair Ghaeltachta go léir, mar a deineadh cheana, nuair a bhéas figiúirí ar fáil ón CSO ag deire na bliana.

 

Conclúd:

Nuair a foilsíodh réamhthuarascáil ón Daonáireamh mí na Márta seo caite, b'shin an uair a tugadh le fios i dtosach nach raibh ach 72,148 duine sna 26 Contae, ag maíomh go labhrann siad Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas scoilíochta. Cé go bhfuil os cionn milliún go leith, ag maíomh sa Daonáireamh go bhfuil siad in ann Gaeilge a labhairt, is beag duine acu a labhrann í taobh amuigh den seomra ranga.

 

Spreag an t-eolas ón Daonáireamh litir a foilsíodh i bhFoinse ar an 8 Aibreán, inar scríobh Fachtna Ó Drisceoil mar seo a leanas:

 

"Tá muid tar éis go leor dúthrachta a chaitheamh le tamall de bhlianta anuas ag cothú dea-mhéine i measc an phobail i leith na Gaeilge. Ach is cuma cé mhéad dea-mheine atá ann i leith na Gaeilge, is cuma cé mhéad duine a mhaíonn go bhfuil Gaeilge acu, mura bhfuil pobal ann atá ag labhairt Ghaeilge go laethúil, níl todhchaí in ann don teanga. ...Tá sé níos éasca an cúpla focal a chothú i measc 100 duine ná mar atá sé Gaeilgeoir laethúil amháin a chruthú. Ach tá Gaeilgeoir laethúil amháin níos luachmhaire do thodhchaí na teanga ná 100 cúpla-focalóir."

 

Léiríonn torthaí an Daonáirimh rud amháin: tá níos mó daoine ná aon uair ó bunaíodh an Stát ag ceapadh go bhfuil Gaeilge acu ach is suarach an líon daoine taobh amuigh den Ghaeltacht a úsáideann í ar bhonn rialta. Níl na gréasáin sóisialta, pobail, caitheamh aimsire agus oibre ann a thabharfaidh deis do dhaoine a bhfuil sí acu, an Ghaeilge a úsáid go rialta sa ghnáthshaol taobh amuigh den seomra ranga.

 

Níl an tuairisc seo gan dóchas. Is dul chun cinn mór é go gceapann an oiread daoine is a cheapann go bhfuil Gaeilge acu. Is ábhar dóchais é go bhfuil ardú suntasach tagaithe ar líon na bpáistí óga a bhfuil an Ghaeilge acu. Tá tionchar dearfach na Naíonraí Gaelacha agus na Gaelscoilíochta le tabhairt faoi deara i gcuid mhaith de na bailte ina bhfuil oideachas le fáil tré mheán na Gaeilge. Sin iad na bailte is airde ar an liosta ó thaobh an sciar den pobal a labhrann Gaeilge taobh amuigh den scoil.

 

Sé an dúshlán mór atá ann, do eagraíochtaí agus áisínteachtaí Ghaeilge, ná sciar níos mó den milliún duine fásta, a bhfuil Gaeilge acu do réir an Daonáirimh, a chur á labhairt is á úsáid. Taobh amuigh dena ceantracha láidir Gaeltachta, ní bhíonn deiseanna rialta ag daoine Gaeilge a usáid sa saol sóisialta ná sa saol oibre.

 

Ní léir fós go bhfuil aon tionchar ag Acht na dTeangacha Oifigiúla, ar úsáid na Gaeilge a chothú i measc daoine fásta. B'fhéidir go bhfuil sé ró luath a thionchar a mheas. Ní féidir comparáid a dhéanamh idir na figiúirí ón Daonáireamh seo a tógadh in Aibreán 2006 ó thaobh úsáid na Gaeilge taobh amuigh den scoil, mar gurb é an chéad uair a cuireadh an cheist. I gceann cúig bhliain eile beifear in ann comparáid a dhéanamh nuair a bhéas na torthaí ar fáil ón Daonáireamh a thógfar sa bhliain 2011, sé sin mura n-athraítear an cheist teanga idir an dá linn.

 

Críoch.

 [i] An daonra atá 3 bhliain d'aois nó níos mó, a úsáidtear sa Daonáireamh i gcás ceisteanna ar bith a bhaineann le cúrsaí teanga.

[ii] Tugadh le tuiscint in alt a foilsíodh i bhFoinse ar 1 Aibreán, nach raibh ach 28% dena cainteoirí Ghaeilge sa nGaeltacht ina chainteoirí laethiúla. Ní raibh an scéal baileach chomh dona. B'é 35% an figiúr ceart. Bhí na daoine a dúirt go labhrann siad Gaeilge taobh istigh agus taobh amuigh den córas oideachais fágtha as an áireamh sa tuairisc sin.


Foinse 4 Samhain 2007

Faobhar Samh'07
Íoslódáil an páipéar seo mar pdf (270kb)
Imleabhar 9- An Ghaeilge (Príomh Oifig Staidreamh 4/10/2007).
Labhairt na Gaeilge sa Ghaeltacht
(11/11/07)

Ardú Suntasach Tagaithe ar Dhaonra na Gaeltachta (Lúnasa 2006)