Nuacht Chonamara
Iml 03:Eag 13

Tearman
Smaoineamh don lá!

Visit the Widget Gallery

éire
An Aimsir


Clár RnaG Inniú

Ait go leor is cuid de seirbhís Bhéarla RTé an leathanach seo!

Innéacs
Chonamara&
árann

Cartlann

Foilsithe ag
Foilsitheoirí Read-out
Caorán na gCearc
Baile na hAbhann
Conamara
éire
eor@rád-out.net

anghaeltacht.net/ce/
An
Cúléisteoir! Gaeltacht na Gaillimhe: An Achreidh,árainn, Cois Fharraige,
Conamara, Duiche Sheoigháach, Iorras Aithnách, Cántair na nOileán
An Eagrán Deireannach
Trevor ag seasamh do SF

9/2/2008: Tá ainmniúcháin faighte ag Trevor Ó Clochartaigh le bheith mar iarrthóir ag Sinn Féin i gConamara do thoghchán na Comhairle Condae a bheidh ar siúl mí Meitheamh seo chugainn. Deireann sé go bhfuil sé "ag seasamh mar go gceapaim go bhfuil seirbhís níos fearr tuillte ag pobal Chonamara. Sílim go bhfuil sé in am tús áite a thabhairt don phobal ag leibhéal an Rialtas áitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta." In ainneoin na blianta is rachmasaí dá bhfaca an tír seo ariamh, tá an bhearna idir saibhir is daibhir níos leithne ná ariamh. Tá sé in am filleadh ar na bunphrionsabail arís agus seasamh ar son cothrom na féinne do mhuintir Chonamara ó thaobh eacnamaíochta, infrastruchtúr, oideachas, sláinte, cúrsaí sóisialta & cultúrtha de.
Beidh cruinniú oscailte feachtais acu ar an Déardaoin seo chugainn ag a 8 a chlog in Óstán na Páirce, sa Spidéal agus beidh tuilleadh eolais le fáil ansin.

Scéim Bóithre Pobail

9/2/2009: Fáiltíonn Udarás na Gaeltachta roimh iarratais ó eagrais/choistí pobail nó ó dhaoine aonair don Scéim Bóithre Pobail a d'fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív le gairid. Beidh Scéim na mBóithre Pobail teoranta do bhóithre nach bhfuil faoi chúram na gComhairlí Contae; bóithre siúlóide, bóithre rothaíochta, bóithre cois cladaigh, bóithre go céanna beaga, go reiligí agus bóithre go portaigh sna ceantair Ghaeltachta.
Ní mór foirmeacha iarratais a bheith ar ais roimh 6 Márta 2009.

Breiz Éireann


9/2/2009: An bhfuil tú tinn tuirseach de a bheith ag déanamh an rud cheanna chéanna gach oíche? Tú ag iarraidh rud difriúil a dhéanamh? Ar an 14ú lá de Mhí Feabhra, Lá Fhéile Vailintín, beidh oíche Bhriotánach ar siúil i gClub Arus na nGael. Ar an oíche tiocfaidh ceoltoirí Bhriotánach agus Gaelach chun taispéantas draíochta a chur le chéile. Freisin ar an oíche beidh 'crepes' traidisiúnta na Briotáin curtha ar fáil!

Amhránaí óg ar shlí na fírinne

6/2/2009: Cailleadh an t-amhránaí clúiteach sean-nóis, scoláire agus léachtóir le Gaeilge Ciarán Ó Con Cheanainn, go hobann ina theach cónaithe i mBaile Átha Cliath ar an 3 Feabhra 2009. Bhí sé 27. Bhí sé ar an duine ab óige riamh a bhuaigh Corn Uí Riada ar amhránaíocht ar an sean-nós nuair a thug sé an gradam leis ag Oireachtas 2008 i gCorcaigh. Is mór an tubaist dá chlann a imeacht mar cailleadha a athair Pádraic, blianta beaga ó shin agus é ina caogadaí.
Deireann Conchubhair Ó Liatháin iar-eagarthóir Lá Nua: "Guth sean nóis don ghlúin nua a bhí ann. Is saibhre sinn a chuala an guth sin - agus is saibhre traidisiún an tsean nóis de bharr éirim agus talainn an fhir óig seo."
Ar dheis Dé go raibh a anam.
Blag Chonchubhair Uí Liatháin
Altanna a scríobh Ciarán sa JMJ

Slán le Ceol

1982-2009

Alt san Irish Times (7/1/2009) (Béarla)


Gradam Ceoil TG4 2009

5/2/2009: Is ar bhoscadóir cáiliúil dheisceart na Gaillimhe, Charlie Harris, a bhronnfar Gradam Ceoil TG4 2009, an dara bliain déag den duais scéim aitheanta seo. Fógríodh an liosta buaiteoirí do na Gradaim éagsúla 2009 ag nuacht ócáid i Aras Ceoldráma Loch Garman le déanaí.
Bronnfar Gradaim sna rannóga eile ar cheoltóir óg as Co na Mí, ar amhránaí as Tír Eoghain, ar bhailitheoir ceoil as Londain, ar laoch na feadóige móire a chaith go leor dá shaol i Londain agus ar Chorcaíoch a chumann amhráin ghrinn den scoth.
Gradam Ceoil TG4 - Charlie Harris
Ceoltóir Óg na bliana - Conor McEvoy
Gradam Saoil - Roger Sherlock
Cumadóir na bliana - Con "Fada" Ó Drisceoil
Amhránaí na Bliana - Sarah Ann O'Neill
Gradam na gCeoltóirí - Reg Hall
Suíomh TG4

Tuairimí Éamo!

4/2/2009: "Nuair a fhéachaimid ar dhul chun cinn pholasaí na Gaeilge le blianta beaga anuas, seasann nithe áirithe amach. Mar shampla, Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, stádas oifigiúil agus oibre a bhaint amach don Ghaeilge san AE agus Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006." (Irish Times)

Indreabhán le feiceáil sa Mhúsaem

4/2/2009: Tá áilleacht Indreabháin agus Chois Fharraige le feiceáil i dtaispeántas ealaíne nua ó Elaine Conneely atá á thaispeáint sa dara urlár de Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe faoi láthair na h-uaire. Bean as Boston Mheiriceá í Elaine a chur fúithi i gConamara trí bliana déag ó shin in éineacht lena fear céile ó Chonamara agus beirt clainne. Bhíodh sí ag tabhairt ranganna péintéireachta sa gceantar roinnt blianta ó shin ach chaith sí an nós seo in aer chun díriú ar a cuid ealaíne. (Galway Independent)

Tacaíocht airgid do thógra phobalbhunaithe.
Caith do vóta!

Is tábhachtach an cháipéis í Clár na dToghthóirí; mura bhfuil tú cláraithe ní bheidh cead agat vóta a chaitheamh sna toghcháin.

2/2/2009: Ofrálann an Scéim Tacaíochta Do Fhorbairt Eacnamaíoch Pobalbhunaithe 2009 tacaíocht airgeadais agus áisiú i leith gníomhaíochtaí tionscnaíodh eacnamaíoch, ach go háirithe tograí leis an bpoitéinsil deiseanna fostaíochta a chruthú nó cur le féin mharthanacht eacnamaíoch ceantair áitiúla agus tacú le gníomhaíochtaí cuimsithe sóisialta. Tá tacaíocht ar fáil d'Eagraíochtaí Deonacha nó Pobail atá páirteach i gcur chun cinn Forbairt Eacnamaíoch Áitiúil. Chuirfeadh an Comhairle Contae fáilte roimh iarratais faoi na téamaí artá le feiscint ar an suíomh acu.


Leibhéal 1
1ú Duais €2000 Tuar Mhic Éadaigh, Co. Maigh Eo
2ú Duais €1000 Corr na Móna, Co. na Gaillimhe

Duais Chló Iar-Chonnachta
Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe
Inis Mór, Co. na Gaillimhe

Duais ón Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

Duaiseanna Aitheantais
Comhar Chuigéal Teo. Co. na Gaillimhe

Comortas Ghlór na nGael 2008

30/1/2009: Fógraíodh torthaí an chomórtais ar chlár Seán Bán Breathnach ar Raidio na Gaeltachta ar maidin.
Bhuaigh Chomhchumann Forbartha Ghaoth Dobhair €50,000 agus trófaí, aitheantas náisiúnta ar a bhain sé amach ag cur na Gaeilge chun cinn le linn 2008. Is é Comharchumann Ráth Chairn, Co na Mí, a bhuaigh an dara áit agus duais de €12,500.
Tá liosta duaiseóirí ón taobh seo tíre ar dheis!


Sceolan
30/1/2009: Tá suíomh nua idirlín, sceolan.com, cruthaithe ag Roinn na Gaeilge i gColáiste Cholmcille, Indreabhán, chun cabhrú leo sárchaighdeán oideachais a chur ar fáil dá chuid daltaí. Leis an suíomh nua, atá cruthaithe i gcomhpháirtíocht le Coiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe, tá ainm úsáideora agus pasfhocal ag gach scoláire sa scoil. Ceadaíonn siad seo dóibh teachtaireachtaí a chur suas ar fhóraim, blaganna a choinneáil, teachtaireachtaí príobháideacha a chur chuig a chéile, nótaí ranga a íoslódáil agus grianghraif a uaslódáil. Cuirtear nuacht na scoile ar leathanach a bhíonn le feiceáil ag an bpobal. (An scéal seo i nGaelport)
Tá Tutu ag teacht! Easpag Deasún Tutu

30/1/2008:Tá caint phoiblí leis an Ardeaspag Desmond Tutu á heagrú ag Cumann Liteartha agus Díospóireachta OÉ Gaillimh in Áras na Mac Léinn, OÉ Gaillimh Dé Domhnaigh, 15 Feabhra ag 5pm. Labhróidh Buaiteoir Dhuais Síochána Nobel faoi oidhreacht dhomhanda an chúnaimh, an cheartais agus na carthanachta. (Gaelport)

"Spreagadh ríthábhachtach d'fhiontraíocht tuaithe" - Ó Cuív

30/1/2008: Chuir Éamon Ó Cuív, TD, an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta fáilte roimh an bhfógra a rinne a chomhghleacaí, an tAire Éamon Ryan, go gcuirfear tós láithreach leis an Scéim Leathanbhanda Náisiónta agus go mbeidh 100% uilechlódaigh leathanbhanda laistigh de 22 mí mar thoradh air. I ndiaidh próiseas iomaíoch tairisceana, bronnadh an conradh ar chomhlacht gutháin shoghluaiste 3 chun seirbhísí leathanbhanda a chur ar fáil in áiteanna nach bhfuil clódaithe cheana ag soláthróir seirbhíse eile.

30/1/2009: Tá an t-eagrán is óire de NUACHT 24 ar fáil anois ar líne nó ar shíntiós is féidir leo cóip a sheoladh chugat sa bhaile gach seachtain.
Seirbhís farantóireachta Inis Mór

30/1/2008: Tá sé curtha in iól ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta go bhfuil sé aontaithe leis an gcomhlacht farantóireachta, Island Ferries Teo, go dtiocfaidh athruithe ar an gclár-ama do na seirbhísí fóirdheonaithe d'Árann i bhfeidhm ó 1 Feabhra 2009. Tógann na hathruithe seo éilimh éagsúla atá déanta ag pobal an oileáin san áireamh.

IRL nó ÉIR?
Cad a bheidh ar do charrsa?GLAC LEIS!
CUIR CEIST!
Fadhb agat le seirbhís Ghaeilge a fháil ón earnáil phoiblí?
An Coimisinéir Teanga


Leabhair ó Choiscéim
Díreach foilsithe!

Cúigear Ros Dumhach
Troid Ros Dumhach